0 items0,00

Geen producten in je winkelwagen.

Betaling

Betaling
Bij Maxisafety kan er o.a. volgens de onderstaande manier betaald worden:
1/ Via iDEAL
2/ Via Paypal

3/ Via creditcard

4/ Via overschrijving/directe bankoverschrijving

Betaling na ontvangst van de factuur, de betaling van goederen dient geheel te gebeuren voor de levering.
5/ Achteraf betalen via overschrijving/directe bankoverschrijving
Bij goedkeuring door onze administratie heeft u 30 dagen na factuurdatum tijd om uw betaling te regelen. Goederen blijven eigendom van Maxisafety tot volledige betaling gebeurd is. Betaling van de goederen dient geheel te gebeuren.

Extra kosten
Wij rekenen geen extra kosten aan voor de gekozen betaalmethode.

Contactinformatie
Maxisafety B.V.
Postbus 819
3000 AV Rotterdam
Tel. 010 – 713 81 54
info@maxisafety.nl

Hieronder vindt U tevens een deel van onze algemene voorwaarden dat betrekking heeft op de betaling zoals tevens vermeld in onze algemene voorwaarden.
Artikel 15 – Betaling

  1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
  2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
  3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
  4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *